• Upoznavanje učenika sa značajem informatike za savremeno društvo
  • Upoznavanje učenika sa principima rada informacionih sistema, računarskih mreža i komunikacionih tehnologija, veb aplikacija, kao i sa metodama i postupcima koji se primenjuju radi njihovog povezivanja, održavanja, popravke i pravilnog funkcionisanja
  • Upoznavanje učenika sa osnovnim hardverskim i softverskim komponentama koje čine savremene računarske mreže i informacione sisteme, kao i sa mogućnostima njihove praktične primene