Naziv kvalifikacije: Tehničar mehatronike

Sektor - područje rada: Mehatronika - Mašinstvo i obrada metala i Elektrotehnika

Nivo kvalifikacije: IV

Svrha kvalifikacije: popravka i održavanje opreme i mehatronskih uređaja i sistema, montiranje komponenata i dijagnostikovanje kvarova mehatronske opreme.

Način sticanja kvalifikacije: Kvalifikacija se stiče nakon uspešno završenog procesa srednjeg stručnog obrazovanja.

Trajanje: Program srednjeg stručnog obrazovanja za sticanje kvalifikacije traje četiri godine.

Način provere: Dostignutost ishoda programa srednjeg stručnog obrazovanja se proverava na maturskom ispitu koji sprovodi srednja škola.

Zasnovanost kvalifikacije: Kvalifikacija se zasniva na opisu rada, cilјevima stručnog obrazovanja i ishodima stručnog obrazovanja.

Cilјevi stručnog obrazovanja

Cilј stručnog obrazovanja za kvalifikaciju TEHNIČAR MEHATRONIKE je osposoblјavanje lica za montiranje komponenata, dijagnostikovanje kvarova, popravka i održavanje opreme i mehatronskih uređaja i sistema.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenlјivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređivanja zapošlјivosti, usmerava da lica budu osposoblјavana za:

- primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;

- primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;

- primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada;

- upotrebu informatičke tehnologije u prikuplјanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu;

- preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;

- prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju.

Završetkom četvorogodišnjeg školovanja i polaganja maturskog ispita učenici stiču zvanje TEHNIČAR MEHATRONIKE i mogućnost zapošljavanja ili nastavka školovanja.

Dužnosti - stručne kompetencije:

- Učešće u izradi projektno-tehnološke dokumentacije

- Montiranje komponenata mehatronskih uređaja i sistema

- Dijagnostikovanje kvarova mehatronskih uređaja i sistema

- Popravka kvarova mehatronskih uređaja i sistema

- Održavanje mehatronske opreme

- Obavlјanje administrativnih poslova

Nastava se odvija u malim grupama, do 10 učenika, u savremenim i posebno opremljenim laboratorijama. Laboratorije su opremljene svim potrebnim uređajima za lako i uspešno savladavanje gradiva (jedan učenik-jedan računar, ispitni stolovi za: elektrotehniku, hidrauliku, pneumatiku, robotska stanica, itd.).