• Развијање навика за чување здравља и придржавања мера заштите на раду
  • Оспособљавање ученика за организовање рада и рационално коришћење енергије и материјала
  • Оспособљавање ученика да користе стандарде, нормативе, каталоге и техничко технолошку документацију
  • Оспособљавање ученика да правилно користе уређаје, алат и прибор
  • Оспособљавање ученика да изводе радове у електротехничкој струци (припрема крајева проводника, израда кабловских снопића, уградња електронских елемената, монтажа и повезивање електротехничког прибора, мерења и испитивања)
  • Развијање одговорности према роковима, квалитету и прецизности у послу