Усвајање основних знања о појму техничке документације

 Усвајање основних знања о садржају захтева за пројектовање

Усвајање основних знања о алатима за израду техничке документације

Оспособљавање ученика за коришћење алата за израду техничке документације
Усвајање основних знања о извођењу радова на основу главног пројекта

Упознавање ученика за извођењем радова на основу главног пројекта

· Усвајање основних знања о прегледу и техничком пријему радова