ZADATAK: Sortiraj niz funkcijom za sortiranje metodom "bubble sort"

v12

REŠENJE:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
#include "stdafx.h"
#include "conio.h"
void zamena (int a[],int n)
{
	int i,j,dalje,p;
	for(dalje=1,i=0;i<n-1 && dalje;i++)
		for(dalje=0,j=n-1;j>i;j--)
			if(a[j-1]>a[j])
			{
				p=a[j-1];
				a[j-1]=a[j];
				a[j]=p;
				dalje=1;
			}
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	int niz[50],n,i;
    printf("Unesi broj elemenata niza:\n");
	scanf("%d",&n);
    printf("Unesi niz:\n");
	for(i=0;i<n;i++)
		scanf("%d",&niz[i]);
	zamena(niz,n);
    printf("Sortiran niz:\n");
	for(i=0;i<n;i++)
	printf("%d\n",niz[i]);
	getch();
	return 0;
}

Poslednja izmena: Monday, 4. November 2013., 17:16